VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Ponúkame Vám vedenie a spracovanie účtovnej agendy.

Ponúkame Vám bezkonkurenčné ceny a zaručenú kvalitu.

Naša firma sa zaoberá spracovaním účtovníctva pre fyzické a právnické osoby. Spracujeme pre Vás rýchlo a kvalitne jednoduché a podvojné účtovníctvo, vrátane mzdovej agendy. Svojich klientov zastúpime pred daňovým úradom pri prípadnej kontrole.JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

V agende jednoduchého účtovníctva Vám spracujeme nasledovné položky, prípadne aj iné, podľa požiadaviek.

 • Peňažný denník, zachytáva chronologický penažný pohyb pokladne a bankových účtov.
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, obsahuje zoznam očakávaných a realizovaných platieb.
 • Evidencia majetku, eviduje dlhodobý, krátkodobý, hmotný, nehmotný a finančný majetok.
 • Skladové hospodárstvo, obsahuje materiál, výrobky a tovar.
 • Evidencia a spracovanie DPH.
 • Evidencia sociálneho fondu.
 • Evidencia knihy jázd a ostatných účtovných kníh.

Klientom tiež ponúkame spracovanie výkazov o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch, ročnej účtovnej závierky, daňových priznaní prípadne iné prehľady podľa požiadaviek klienta. Zaoberáme sa tiež spätnou rekonštrukciou a kontrolou účtovníctva.


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

V agende podvojného účtovníctva Vám spracujeme nasledovné položky, a iné podľa Vašich požiadaviek.

 • Hlavná kniha, obsahuje systematické účtovné zápisy.
 • Účtovný denník, obsahuje chronologické účtovné zápisy.
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, obsahuje zoznam očakávaných a realizovaných platieb.
 • Pokladničný denník, zahŕňa výdavkové a príjmové pokladničné doklady.
 • Syntetická a analytická evidencia, súbor súvahových a výsledkových účtov. Účtujú sa aktíva, pasíva, náklady a výnosy.
 • Evidencia majetku, eviduje dlhodobý, krátkodobý, hmotný, nehmotný a finančný majetok.
 • Skladové hospodárstvo, obsahuje materiál, výrobky a tovar.
 • Evidencia a spracovanie DPH.
 • Evidencia sociálneho fondu.
 • Evidencia knihy jázd a ostatných účtovných kníh.

Ponúkame Vám tiež spracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát, ročnej účtovnej závierky, daňových priznaní, výročnej správy. Klientom tiež ponúkame spätnú rekonštrukciu a kontrolu účtovníctva a iné prehľady podľa požiadaviek.


MZDOVÉ A PERSONÁLNE ÚČTOVNÍCTVO

Spracujeme mzdovú agendu a pripravíme kompletné podklady pre Vašich zamestnancov od ich nástupu až po ukončenie pracovnej činnosti.

 • Zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovňe.
 • Príprava výplatných pások pre zamestnancov a príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby.
 • Registrácia a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach.
 • Vyhotovenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru.
   
    Zoznam firiem: Zoznam firiem     
PROFIT PLUS, s. r. o. © 2009 - 2011